This template is provided by www.templatemo.com and feel free to use it for your websites.

 

2 ноември 2020

02.11.2020 година - неприсъствен и неучебен ден за системата на училищното образование

Във връзка с писмо на МОН Ви уведомявам, че съгласно чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда 1 ноември – Ден на народните будители, е официален празник и е неприсъствен за всички учебни заведения.

През 2020 година празникът 1 ноември е в неделя и на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда 2 ноември (понеделник) е неприсъствен за всички учебни заведения.

2 ноември 2020

 ОБЯВА

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех", финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ "Св. св. Кирил и Методий", село Овча могила, община Свищов, обявява процедура за подбор на кандидат за заемане на длъжността "Образователен медиатор".
Изтеглете обявата от ТУК.

Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 г.

С Постановление на Министерския съвет № 155 от 21.07.2020 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 66 от 24.07.2020 г., са определени размерът, редът и условията за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в 8 клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 година.

От 24.07.2020 г. в дирекции „Социално подпомагане“ могат да се подават заявления-декларации за отпускане на тази помощ.

Заявлението заедно с необходимите удостоверителни документи се подава в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на семейството след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Помощта е в размер на 250 лв. и ще се отпуска по реда на чл. 12а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.

Новата помощ ще се предоставя на семействата по подобие на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Изискването е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта ще се получава при условие, че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв.

Изплащането на еднократната помощ ще е на два пъти – 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок на учебната 2020–2021 г., ако детето продължава да посещава училище.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Заявлението декларация за отпускане на помощта може да се получи от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ или да се изтегли от електронната страница на Агенцията на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

Заявленията могат да се подават:

- лично на място в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, като следва да се представя и лична карта на декларатора за справка;

- чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението следва да е в оригинал.

Предстои реализирането чрез Държавна агенция „Електронно управление“ на възможността заявленията да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис. 

 

 

15.05.2020

Информация за прием след VІІ клас може да прочетете в сайта на Образование в Свищов на следния линк
https://obrazovanie-sv.bg/school-education/za-priem-sled-7-klas/

или да изтеглите брошурата от тук

 

 

04.04.2020

Ново седмично разписание за дистанционно обучение в сила от 06.04.2020 година

Изтеглете програмата от тук

 

УТВЪРДЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 1. Брой на паралелките в:
  1. I клас - 1  (една)
  2. V клас - 1  (една)
 1. Брой на местата в паралелките:
  1. I клас- 22 (двадесет и две)
  2. V клас- 26 (двадесет и шест)
 1. Брой паралелки в останалите класове и свободните места в тях:

клас

Брой паралелки

Брой на местата в паралелките

Промяна на броя на паралелките

Свободни места за ученици в тях

ІІ клас

1

22

не

19

ІІІ клас

1

22

не

10

ІV клас

1

22

не

12

VІ клас

1

26

не

12

VІІ клас

1

26

не

15

 

 

СЪОБЩЕНИЕ от 19.03.2020 г.

Уважаеми родители,

Стартирахме е-обучението с Ваша подкрепа, за което Ви благодарим.

Опитът от изминалите 3 дни показва, че трябва да въведем някакъв график в общуването, който да бъде регламентиран както за Вас, така и за нас. Уверяваме Ви, че ще се съобразим с Вашите ангажименти и няма да пропускаме да Ви дадем и получим информация своевременно, както от Вас, така и от Вашите деца. За най-малките ученици предложеният график не е задължителен, тъй като те зависят изцяло от Вашата помощ. Колегите ми приемат този факт и ще работят активно тогава, когато на Вас ви е възможно.

Моля, поговорете с децата си, които работят самостоятелно, да са на линия по време на учебните часове. Ще проверяваме това в началото на всеки час. В настоящия момент дисциплината е важно условие за успеха на е-обучението.

Предлагаме Ви график, за осъществяване на комуникация в рамките на деня.

 


Десислава Александрова

Директор на
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Овча могила

ГРАФИК ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Учебни часове

Консултации

Получаване  на домашните работи

1

За начален етап
от 10,00 до 12,30
по учебната програма за втори срок

Всеки ден
от 13 до 14 часа

Всеки ден
от 18 до 19 часа

2

За прогимназиален етап
от 10,00 до 13,30
по учебната програма за втори срок

Всеки ден
от 14 до 15 часа

Всеки ден
от 18 до 19 часа

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, във връзка с усложнената обстановка в страната и въвеждането на противоепидемични мерки, от понеделник 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява дистанционно. Класните ръководители ще се свържат с вас по телефона, за да уточнят подробностите. До края на седмицата ще получите програмата за всеки ден и клас за провеждане на учебните часове, както и указания по органицацията на обучението. Учениците ще работят в къщи, като използват компютър, телефон или друго мобилно устройство, в пряка връзка с учителите. Разчитаме на Вас да осигурите присъствието им в точния час, да следите изпълнението на поставените задачи. Трудно ще е, но децата имат нужда и от Вашата подкрепа.

 

Заповед на Министерството на здравеопазването - изтегли

Заповед на РУО Велико Търново - изтегли

Обръщение на г-н Генчо Генчев - кмет на Община Свищов

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СВИЩОВ,

В България, официално, е обявено ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ заради разпространението на заразата от COVID-19 (коронавирус), но това не бива да води до паника.
С цел превенция и ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), и с отговорност към гражданите, училищата, детските градини, яслите, дневният център за деца с увреждания, центърът за обществена подкрепа и центърът за социална рехабилитация и интеграция  на територията на община Свищов няма да функционират до второ нареждане.
Призовавам към солидарност, обединение, разум, отговорност и дисциплина с грижа за здравето на всички жители на община Свищов!
Призовавам към запазване на спокойствие и строго спазване на вече разпространените мерки и правила за превенция срещу разпространението на заразата от COVID-19 (коронавирус)!
Нека Община Свищов, с административен център първият свободен град и градът на първите 100 неща, бъде ярък пример за адекватно поведение и отношение към обявеното извънредно положение!
Като Ваш кмет, съм сигурен, че заедно с ВАС – жителите на Свищов и населените места на територията на общината, ще покажем необходимото единство и отговорност!

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

 

 

РЗИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВЯВА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА
Прекратяване на учебните занятия в училищата на територията на всички общини в област Велико Търново, за периода от 06.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.
Отново на училище на 16 март 2020 г. - понеделник.

 

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

28 януари 2020 г.

Съгласно Заповед №РД09-213/28.01.2020 година на министъра на образованието и науката по предложение на РЗИ Велико Търново, дните от 29 януари 2020 г. до 7 февруари 2020 г. включително са обявени за неучебни.

Отново на училище на 10 февруари 2020 г.

 

 

КОЛЕДА 2019

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ ПО БДП
Мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата (БДП) през зимния сезон, празниците, коледната и зимната ваканция


1.Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.

2.Движете се вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.

3.Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.

4.Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.

5.Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.

6.Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.

7.Спазвайтевсички правила при каране на велосипед –движение в дясното платно, даване на сигнал при завиване. Велосипедите да са технически изправни и оборудвани със светлоотразителни знаци. Да не се карат велосипеди при намалена видимост и хлъзгава настилка.

8.За лична безопасност се снабдете с връхни дрехи с вградени светлоотразителни елементи.

9.Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство.

10.Не излизайте внезапно на уличното платно.

11.Не се пързаляйте в близост до пътното платно.

12.Движете се с повишено внимание покрай сгради, поради опасност от падане на ледени висулки.
Само за водачи на МПС:

1.Карайте с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука.

2.Спазвате стриктно правилата за движение.

3.Шофирането след употреба на алкохол е забрано.

 

 

ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА

150 години от създаването на периодичната система

22 май 2019 г.

 

РЕВОЛЮЦИЯ В ХРАНЕНЕТО

"Не яж боклуци, яж зеленчуци"

17 май 2019 г.

 

 

 

 

 

hit counter