ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ


ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - 2024/2025

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за 2023/2024 учебна година.

Съгласно изискванията на чл.104, ал.2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование: Свободните места за ученици се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

Свободни места по паралелки
за учебната 2023-2024 година

І клас
18
ІІ клас
13
ІІІ клас
15
ІV клас
14
V клас
23
VІ клас
15
VІІ клас
16
 

 


   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347