Образование за утрешния ден

 


BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

През 2019 година в ОУ "Св. св. Кирил и Методий"стартира , с. Овча могила, стартира дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15 октомври 2019 г. до 15 октомври 2022 година.

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

ІІІ. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

VI. Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 – Тематична програме и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта


   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347