АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДОКУМЕНТИ


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Наименование на административната услуга
Основание
Информация
Заявление
Приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Изтегли информация

Изтегли документи

Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 107, ал. 3  
Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Закон за предучилищното и училищното бразование; Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.123 до чл.128 вкл.).

 

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НОРМАТИВНИТЕ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

І. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Виж закона с всички актуални изменения и допълнения

1. Етичен кодекс на училищната общност 2. Стратегия за развитие на училището
3. Правилник за дейността на училището

4. Училищни учебни планове по класове - 2023/2024
          -І- -ІІ- -ІІІ- -ІV- -V- -VІ- -VІІ-

5. Форми на обучение 6. Годишен план за дейността на училището
7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 8. Утвърден бюджет на институцията и тримесечните отчети за изпълнението му
9. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие 11. Пралила за вътрешно подаване на сигнали
 

 

ІІ. НАРЕДБА №10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Виж наредбата с всички актуални изменения и допълнения

1. Училищен учебен прием в І клас 2. Утвърден държавен план-прием за училището
3. Информация за организацията на учебния ден

4. Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

   


ІІІ. НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Виж наредбата с всички актуални изменения и допълнения

1. График за консултиране по учебни предмети  


ІV. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Виж закона с всички актуални изменения и допълнения

Повече информация в раздел "Достъп до обществена информация"


V. ФОРМУЛЯРИ

1. Заявление за отсъствие от учебни занятия 2. Заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт
   

 

   
info-300809@edu.mon.bg
www.ouom.net
5295 с. Овча могила
ул. "Георги Бенковски" №2
0884531347