Документи


АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Наименование на административната услуга
Основание
Информация
Заявление
Приемане и преместване на ученици в държавните и общински училища
Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Изтегли информация

Изтегли документи

Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - чл. 107, ал. 3  
Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Закон за предучилищното и училищното бразование; Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (от чл.123 до чл.128 вкл.).

 

ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С НОРМАТИВНИТЕ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

І. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Виж закона с всички актуални изменения и допълнения

1. Етичен кодекс на училищната общност 2. Стратегия за развитие на училището
3. Правилник за дейността на училището 4. Училищни учебни планове
5. Форми на обучение 6. Годишен план за дейността на училището
7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 8. Утвърден бюджет на институцията и тримесечните отчети за изпълнението му
9. Мерки за повишаване качеството на образованието 10. Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

ІІ. НАРЕДБА №10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Виж наредбата с всички актуални изменения и допълнения

1. Училищен учебен прием в І клас 2. Утвърден държавен план-прием за училището
3. Дневно разписание на учебния ден

4. График на дистанционните учебни часове по периоди
от 15 до 31.03.2021; от 4 април 2021

5. Прием след VІІ клас в Община Свищов  
   

 

ІІІ. НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Виж наредбата с всички актуални изменения и допълнения

1. График за консултиране по учебни пр едмети  


ІV. ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Виж закона с всички актуални изменения и допълнения

1. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

2. Заявление за достъп до обществена информация

3. Вътрешни правила за достъп до обществена информация 4. Политика за поверителност на личните данни

 

V. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

1. Заповед за самостоятелна форма на обучение 2. Заповед за самостоятелна форма на обучение - промяна

 

VІ. ФОРМУЛЯРИ

1. Заявление за отсъствие от учебни занятия 2. Заявление за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт

 

   
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347