Подкрепа за успех

Обява за свободно работно място

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект "Подкрепа за успех" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г., ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Овча могила обявява свободно работно място за длъжността

Училищен медиатор - 1 бр. - 8 часа - Подаване на документи до 12 септември 2019 г.

документи за изтегляне

Подбор на кандидатите - по документи и събеседване.

 

 

Проект BG05M2OP001-2.011-001 "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за успех" е по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г., по който бенефициент е Министерството на образованието и науката.
Предвижда се
подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Риск от отпадане съществува не само за деца от уязвими групи, но и за такива, които живеят в условия на родителски конфликт, родителите им са без образование, с основно образование или в момента са без работа, а също и за талантливи деца. Допълнително обучение е необходимо понякога и за деца, които са се завърнали от чужбина.. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

График на дейностите по групи за месец юни 2019 година

Училище
Група-дейност
Дати на провеждане
Час на провеждане
Място на провеждане
месец ЮНИ 2019 година
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Български език 1 клас
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14
09:45
11:15
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Математика
1 клас
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14
09:00
10:30
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Български език 2 клас
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14
10:30
11:15
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Математика
2 клас
3,4,5,6,7,10,11,12,13,14
09:00
09:45
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Български език 3 клас
3,4,5,6,7,10,11,12
10:20
11:00
11:40
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Математика
3 клас
3,4,5,6,7,10,11,12
9:00
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Български език 4 клас
3,5,6,7,10,11,13,14
08:05
09:15
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Математика
4 клас
3,5,6,7,10,11,13,14
10:05
10:55
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Български език 5 клас
4,7,11,14,18,20,21,24,25,26,27
08:15
09:15
13:25
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Математика
5 клас
7,14,18,21,24,25,26
08:15
13:25
Класна стая
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Математика
6 клас
4,5,11,12,18,20,21,24,25,26,27,28
08:15
13:25
Класна стая
За месеците юли, август и септември няма планирани дейности.
         


   
ouom@abv.bg www.ouom.net 5295 с. Овча могила ул. "Георги Бенковски" №2 0884531347